کمدهای نگهداری مواد اسید و باز

این کمدها جهت نگهداری مواد اسید و باز در آزمایشگاه ساخته می‌شوند و معمولا دارای اگزاست و یا فیلتر بوده و فیوم ناشی از این مواد را به بیرون از آزمایشگاه هدایت کرده و یا در فیلتر ذخیره می‌کنند و مانع ایجاد خوردگی در دیگر کابینت‌ها که اصولا برای این هدف ساخته نشده اند می‌شوند. استانداردهای بین‌المللی توصیه می‌کنند که مواد اولیه اسید و باز را نباید در جایی خارج از این کمدها نگهداری کرد.